Natuurpunt Lanaken

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home :: Overzicht :: natuurgebied Biesweerd

natuurgebied Biesweerd

E-mailadres Afdrukken

Het gemeentebestuur gaf in 2010 een mooi stukje natuur langs de Grensmaas te Herbricht in beheer aan Natuurpunt Lanaken. Midden jaren '60 van vorige eeuw begon het bedrijf Van Roosmaelen hier grind te exploiteren. Nagenoeg het hele gebied was toen een grote waterplas. Eind jaren '80 werd het terrein verhuurd aan een afvalverwerkingsbedrijf. De groeve werd opgevuld met inert industrieel afval en huishoudelijk afval. 

Na de uitbating van de stortplaats kreeg de toenmalige Intercommunale Maatschappij Limburg (IML) een tijdelijke concessie om deze op te vullen met grond afkomstig van de verbredingswerken aan het Albertkanaal. Het merendeel van de percelen kwam na de exploitatie in privé-handen terecht en werd in cultuur gebracht. Slechts een klein deel (ca. 9 ha) bleef eigendom van het gemeentebestuur. Dit terrein, dat de naam Biesweerd meekreeg, werd algauw een natuurenclave te midden van een grootschalig landbouwgebied.

Extensieve begrazing

Het beheer van de matig voedselrijke graslanden gebeurt door paarden. Matige begrazing leidt hier tot meer variatie in plant- en diersoorten, in structuur en voorkomt het ontstaan van wilgenstruweel. Het resultaat van grazend vee is namelijk niet zo gelijkmatig als van maaien. De paarden eten niet alle planten. Soorten met doornen, stekels of een slechte smaak laten ze links liggen. Ook creëren ze door betreding open plekken. Het doel van dit begrazingsbeheer is het bekomen van een structuur- en soortenrijk grasland met ruimte voor ruigte en struweel. 

We hebben met de paardenhouder, via een gebruiksovereenkomst, een aantal afspraken gemaakt omtrent het beheer van deze graslanden. De huidige veebezetting blijft behouden. Een extensieve jaarrondbegrazing wordt niet toegepast. De paarden worden eind november op stal gezet en in maart ingeschaard. Elke vorm van bemesting, gebruik van pesticiden, grondverbetering en drainage is verboden.

Herinrichtingswerken (2012)

Dankzij een toelage van het gemeentebestuur kreeg de Biesweerd in het najaar van 2012 een flinke opknapbeurt. Het raster was tot op de naad versleten en de graslanden waren opgedeeld in acht blokken hetgeen een rommelige indruk gaf. Het gebied nodigde niet uit om in te wandelen.

Er werd een houten raster met weidepoort en klaphekjes geplaatst. De bestaande perceelverdeling werd aangepast: er bleven uiteindelijk 4 blokken over. Het was meteen ook dé gelegenheid om het gemengd bouwpuin, afkomstig van een oude stal, op te ruimen. De ruigtes, vnl. gedomineerd door Grote brandnetel, Riet, Rietgras en bramen, werden gefaseerd gemaaid. Op een aantal plekken werd de voedselrijke bodem afgeschraapt. Ten slotte werd nog een infobord geplaatst om het gebied bij het brede publiek bekend te maken. 

  

Beheer poel i.f.v. Kamsalamander 

In de Biesweerd krijgt de Kamsalamander bijzonder veel aandacht. Van de vier watersalamandersoorten die we in Vlaanderen rijk zijn, spreekt de Kamsalamander het meest tot de verbeelding. Niet alleen omdat de mannetjes op kleine waterdraakjes lijken, maar ook omdat hun aanwezigheid in onze regio van groot Europees belang is. De soort wordt via de Habitatrichtlijn (bijlagen II en IV) beschermd. 

De Kamsalamander is een bewoner van kleinschalig buitengebied met hagen, houtwallen, knotbomen, rietkragen en vochtige bosjes. Hij stelt vrij hoge ecologische eisen aan zijn voortplantings- en landbiotoop. Belangrijk is de aanwezigheid van een goed ontwikkelde watervegetatie. De poel mag niet volledig in de schaduw liggen en moet visvrij zijn. 

Om de poel in het wilgenbos voor de Kamsalamander aantrekkelijk te houden, moeten we regelmatig ingrijpen. De wilgen zorgen dat de poel grotendeels of helemaal in de schaduw komt te liggen, hetgeen nadelig is voor de ontwikkeling van de amfibieënlarven. Ze kunnen tevens voor een overvloedige bladval zorgen waardoor het water te veel organisch materiaal gaat bevatten. In 2011 en 2014 werden de wilgen afgezet (hakhout). Het snoeihout dient als takkenwal.

De poel wordt ook om de drie jaar gefaseerd geschoond. Oeverplanten en organisch materiaal worden dan manueel verwijderd. In september 2015 werden de grote middelen ingezet. Ongeveer de helft van de poel werd toen machinaal geruimd. De wortelstokken van Moeraszegge, Riet en Grote lisdodde werden samen met de anaërobe sliblaag afgevoerd. 

        

Het monitoren van de Kamsalamander gebeurt aan de hand van fuikvangsten (adulte dieren) en schepnetbemonstering (larven). Het vangen van de adulte dieren gebeurt in de periode half april-eind mei (minstens 2 bezoeken). De vangsten per fuik worden genoteerd in een streeplijst, waarin ook de bijvangsten genoteerd worden. Tijdens een derde bezoek (begin juli) wordt met een schepnet langs de oever geschept en worden het aantal larven per schepbeweging vermeld.

Monitoring Polei 

Voor de ondersteuning van het Vlaamse en Europese natuurbeleid is onderbouwde informatie nodig over de verspreiding en de trends van Vlaamse en Europese prioritaire soorten. Die wordt verzameld via gestructureerde meetnetten binnen het project ‘Monitoring van prioritaire soorten in Vlaanderen’ van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). De uitvoering van de soortenmeetnetten wordt gecoördineerd door Natuurpunt Studie i.s.m. tal van werkgroepen.

In het kader van de soortenmeetnetten zullen een 25-tal plantensoorten op gestandaardiseerde manier gemonitord worden, waaronder Polei. Deze sterk bedreigde soort kom in de Biesweerd voor. Polei groeit voornamelijk op open, vochtige tot natte, voedselrijke grond. In de Biesweerd komt ze enkel op 's zomers droogvallende plekken (in grasland) voor. De populatiegrootte wordt op 240 m² geschat.

 infobord_A3_Biesweerd

e 

Laatst aangepast op woensdag, 16 november 2016 21:17  

Kalender

Vorige maand Oktober 2018 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31